Allmänna tjänstevillkor (ALB)

från Condev-Automation GmbH
V-ALB-AI-0719-0 Version 1 juli 2019

§ 1 Tillämpningsområde

1. Dessa allmänna tjänstevillkor gäller för alla affärsrelationer mellan Condev och uppdragsgivaren som ett komplement till övriga avtalsbestämmelser.
Vi accepterar inte några andra villkor från uppdragsgivaren – inte heller i samband med reservationslöst tillhandahållande av tjänster eller mottagande av ersättning – såvida vi inte uttryckligen skriftligt samtycker till deras giltighet.
Detta gäller även för allmänna och särskilda affärsvillkor utanför ramarna för uppdragsgivarens allmänna inköpsvillkor, i synnerhet – men inte uteslutande – för uppdragsgivarens utvecklingsvillkor, i den mån dessa bestämmelser inte har förhandlats fram tillsammans med Condev.

2. Dessa allmänna tjänstevillkor är giltiga enbart i förhållande till företagare enligt § 14 BGB (den tyska civillagen) och gäller även för alla kommande affärsrelationer utan förnyat tillkännagivande, fram till dess att Condev ersätter de allmänna tjänstevillkoren med nya.

3. Alla överenskommelser som träffas mellan Condev och uppdragsgivaren inom ramen för avtalsförhandlingarna ska av bevisskäl nedtecknas skriftligt och bekräftas av båda parter.

§ 2 Föremål för avtalet

Condev utvecklar, konstruerar och tillverkar hård- och mjukvarukomponenter åt uppdragsgivaren, baserat på de kravspecifikationer som har tagits fram i samarbete med uppdragsgivaren eller på Condevs kravspecifikationer i kombination med godkännandespecifikationen, signerade av uppdragsgivaren.

§ 3 Slutande av avtalet

1. Godkännande av uppdraget sker från Condevs sida inom 10 arbetsdagar, såvida inte någon annan tidsfrist för godkännande är överenskommen.

2. Offentliga kravspecifikationer, exempelvis på internet, får enbart vara av allmän natur; i den mån uppdragsgivaren vill härleda bindande överenskommelser om beskaffenhet eller användbarhet hos den avsedda applikationen, måste denne hänvisa till detta i beställningen.

3. Alla nödvändiga uppgifter som rör genomförandet av uppdraget ska uppges i uppdraget.
Saknade, felaktiga eller ofullständiga uppgifter räknas uttryckligen som ej överenskomna och utgör inte grund för Condevs skyldigheter avseende varken fullgörelseanspråk, garantianspråk eller skadeståndsanspråk.

4. Avviker det uppdrag som uppdragsgivaren har givit Condev från Condevs erbjudande, ska uppdragsgivaren markera dessa avvikelser på särskilt sätt.

5. Uppdrag ska tilldelas skriftligen eller elektroniskt (genom elektroniskt datautbyte); vid uppdrag som tilldelas muntligen respektive via telefon står uppdragsgivaren risken för utförandet.

6. Om uppdragsgivaren återkallar ett uppdrag som Condev har åtagit sig, har vi rätt att, utan att det påverkar möjligheten att åberopa en högre faktisk skada, debitera 10 procent av priset som en kompensation för de kostnader som har uppstått vid hanteringen av uppdraget samt för utebliven vinst. Bevisbördan för en lägre skada åligger uppdragsgivaren.

7. Om Condevs prestationer inte med säkerhet kan uppnås, exempelvis då det rör sig om prestationstester eller prototyper, gäller avtalet som serviceavtal.

§ 4 Genomförande av uppdraget

1. Genomförandet av uppdraget sker enligt det förfarande som har avtalats för projektets bearbetning.

2. Vid utvecklingens början kommer Condev och uppdragsgivaren överens om en genomförandeplan.

3. Uppdragsgivaren och Condev är medvetna om att utveckling ofta är förknippad med tidspress och att utvecklingen av föremålet i början inte alltid framgår så tydligt i alla detaljer.
Condev och uppdragsgivaren har därför rätt att när som helst skriftligt begära att det ursprungliga uppdragets omfattning ändras och/eller att kompletteringar sker. För de ökade eller minskade kostnader som uppstår på grund av detta utarbetar Condev en preliminär kostnadsuppskattning, vilken överlämnas till uppdragsgivaren. Efter det att denna kostnadsuppskattning har godtagits påbörjar Condev, såvida inte annat avtalats, arbetet med de ytterligare uppgifter som krävs.
Ensidiga ändringar av föremålet för avtalet från uppdragsgivarens sida eller annan påverkan som resulterar i en ändring av föremålet för avtalet, behöver bekräftas skriftligt av Condev och debiteras separat på basis av tid och material med hänsyn tagen till den kostnadsstruktur som gäller vid tjänstens utförande.

4. Schemaläggning av tiderna för de enskilda projektfaserna sker enligt överenskommen tidsplan. Denna anpassas i samförstånd under utvecklingens gång enligt de krav som ändrats eller kompletterats inom ramarna för projektprocessen och anses därmed vara bindande.

5. Specifikationen av den datortid som krävs för utvecklingen och de verktyg som behövs är föremål för kravspecifikationen. Uppdragsgivaren ställer den datortid eller de verktyg som behövs till förfogande utan kostnad.

6. Condev utarbetar regelbundna projektstatusrapporter, baserade på planeringen och framstegen inom utvecklingen. Om uppdragsgivaren inte gör några invändningar mot rapporterna inom 14 dagar efter att denne har emottagit dem, anses rapporternas innehåll ha accepterats.

§ 5 Underleverantörer

Condev förbehåller sig rätten att anlita en underplanerare eller underleverantör för handläggningen av uppdraget, utan att några merkostnader uppstår för uppdragsgivaren.

§ 6 Skyldighet att samverka

1. Uppdragsgivaren överlämnar utan kostnad all information samt material, apparater, dokument och tillstånd som behövs för att genomföra uppdraget till Condev innan tjänsten utförs. Denne ska informera Condev om alla därmed förbundna risker och faror innan avtalsarbetena inleds. Uppdragsgivaren ska medverka på erforderligt vis vid utförandet av tjänsten. Uppdragsgivaren bär ansvaret för underlåten eller felaktig samverkan.

2. Om uppdragsgivaren, efter det att en rimlig tidsfrist för rättelse av försummad samverkan har givits och i förbindelse med hot om uppsägning av avtalet, inte uppfyller sin skyldighet att samverka, har vi rätt att säga upp avtalet till det datum då den givna tidsfristen löper ut. Om avtalet sägs upp, har vi rätt till ersättning med den del av den totala ersättningen som motsvarar det arbete som har lagts ned samt till kompensation för utlägg som inte ingår i ersättningen.

§ 7 Leveranser

1. Uppdragsgivaren ska i samband med leveranserna tillhandahålla all nödvändig information som behövs för att identifiera beställningarna samt hur dessa ska hanteras för att förebygga risken för att de skadas.

2. Condev kontrollerar leveranserna för att säkerställa att de inte har några synliga yttre skador. Vi står inte ansvaret för några mer omfattande kontroller. Uppdragsgivaren informeras om identifierade brister inom fem arbetsdagar från det att bristen har upptäckts.

3. Om leveranserna visar sig vara obrukbara, ska Condev ersättas för sina kostnader för handläggningen. Uppdragsgivaren bär ansvaret för att ersätta Condev för skador som uppstår på grund av att icke användbara leveranser har ställts till förfogande.

4. Vi bär inte ansvaret för oavsiktlig förstörelse eller försämringar av leveranser från uppdragsgivaren.

§ 8 Tidsfrister för fullgörande

1. Om en tidsfrist för fullgörande har avtalats, inleds inte nedräkningen till denna innan alla detaljer i uppdraget är fullständigt förtydligade och uppdragsgivarens skyldighet att samverka korrekt uppfylld; samma villkor gäller för leverans- samt fullgörandetider.

2. Ändras föremålet för fullgörandet i samförstånd, ska tidsfrister och tider omförhandlas. Det gäller även då omförhandlingar beträffande föremålet för uppdraget har ägt rum efter avtalets slutande utan att någon ändring i föremålet för uppdraget har gjorts.

3. Tidsfrister och tider gäller givet att förhandsleveransen är felfri och levereras enligt tidsplan samt att inga oförutsägbara produktionsstörningar inträffar.

 

§ 9 Godkännande av leverans

1. Efter varje delleveranskontroll skriver avtalsparterna en godkännanderapport. Efter att leveransen har godkänts omfattas brister av garantibestämmelserna; vid sådana fall anses föremålet för avtalet som accepterat.

2. Uppdragsgivaren är förpliktigad att ta emot leveransen så snart Condev har meddelat att de tjänster som uppdragsgivaren har givit i uppdrag att utföra, är slutförda. Obetydliga brister utgör ej skäl för vägran att godkänna leveransen. Ett arbete anses även vara godkänt om vi efter arbetets slutförande har satt en rimlig tidsfrist för uppdragsgivarens godkännande och uppdragsgivaren inte har vägrat godkänna leveransen inom denna tidsfrist.
Om uppdragsgivaren har tagit emot och accepterat ett bristfälligt arbete med kännedom om bristen, har denne enbart lagstadgade garantirättigheter om denne har reserverat sig för bristerna vid godkännandet av leveransen.

3. Vid godkännandet ska ett protokoll upprättas som ska undertecknas av båda parter. I protokollet ska överensstämmelsen med den avtalade kravspecifikationen bekräftas. Om arbetet i sin helhet eller till viss del tas i drift respektive används, anses det ha godkänts.

4. Risken för förstörelse, förlust eller skador går över till uppdragsgivaren i och med att arbetet har godkänts. Om det har avtalats om att varan ska skickas, övergår risken till uppdragsgivaren efter det att varan har skickats eller lämnats över till transportföretaget.

5. Om uppdragsgivaren är i dröjsmål med att godkänna leveransen, övergår risken på denne då tidsfristen för godkännandet löper ut. Övergång av risken gäller också om arbetet avbryts av skäl som uppdragsgivaren ansvarar för och vi till uppdragsgivaren och med dennes samförstånd har överlämnat det arbete som vi fram till dess har utfört.

6. Om föremålet för avtalet före godkännandet har förstörts, försämrats eller inte kunnat utföras på grund av fel hos material som uppdragsgivaren har levererat eller på grund av felaktiga instruktioner som uppdragsgivaren har givit beträffande utförandet, utan att vi bär ansvar för någon omständighet som har bidragit till det, kan vi begära ersättning för den andel av det arbete som vi har utfört samt kompensation för utlägg som inte ingår i ersättningen. Detta påverkar inte något ytterligare skadeståndsansvar som uppdragsgivaren bär.

7. Om det beroende på arbetets beskaffenhet är uteslutet att leveransen godkänns, ersätts godkännandet av ett fullbordande av arbetet. Om uppdragsgivaren vid den avtalade tiden inte accepterar det arbete som har utförts på grund av omständigheter som denne ansvarar för, har vi rätt till ersättning för de extra kostnader som uppstår på grund av detta.

§ 10 Force majeure

1. Vid force majeure förlängs Condevs leverans- och fullgörandefrister med den tid som den inträffade störningen pågår med tillägg för en rimlig frist för en omstart. Som force majeure räknas bl.a., men inte uteslutande, omständigheter som Condev inte bär ansvar för, såsom skador som uppstår på grund av brand, strejker, lockout, trafikstörningar, svårigheter vid införskaffandet av nödvändiga tillstånd från myndigheter, förelägganden från något lands myndigheter, driftavbrott eller allvarliga driftstörningar, såsom exempelvis brist på material eller energi hos Condev, deras anlitade underleverantörer eller leverantörer i tidigare led. Detsamma gäller även om Condev skulle ha varit i dröjsmål när dessa omständigheter inträffade.

2. Vi kommer omedelbart att meddela uppdragsgivaren när sådana hinder uppstår och när de upphör. Om sådana händelser försvårar Condevs utförande av tjänsten på ett betydande sätt eller gör den omöjlig att utföra och detta hinder inte är av övergående art, har vi rätt att häva avtalet.

3. Om arbetet förskjuts med mer än sex veckor, har såväl uppdragsgivaren som vi rätt att frånträda den del av uppdraget som berörs av den aktuella servicestörningen. Någon rätt till skadeersättning till avtalsparten föreligger inte i sådana fall.

4. Om avbrottet av utförandet bedöms pågå under en längre tid på grund av force majeure utan att utförandet av tjänsten blir permanent omöjligt, eller om utförandet som slutförts delvis eller i sin helhet skadas eller förstörs på grund av force majeure innan det godkänns, har vi rätt att fakturera de tjänster som har utförts enligt priserna i avtalet, samt begära ersättning enligt priserna i avtalet för de kostnader som har uppstått för Condev fram till dess för de delar av tjänsten som inte har utförts än.

§ 11 Betalningsvillkor

1. Priserna uttrycks, om inte annat har avtalats, i euro som netto exklusive lagstadgad mervärdesskatt vid tidpunkten för faktureringen. Tilläggskostnader, i synnerhet resekostnader, beräknas separat. Vi har rätt att ändra det överenskomna priset inom gränsen för vad som är rimligt, om de beror på ändringar som ska göras före eller med anledning av genomförandet av uppdraget på grund av att uppdragsgivaren har lämnat felaktiga uppgifter eller felaktiga dokument alternativt önskar ändringar av uppdraget.

2. Vi har rätt att begära en delbetalning från uppdragsgivaren uppgående till värdet på de tjänster som Condev har utfört. Tjänsterna dokumenteras.

3. Fakturorna förfaller direkt inom 30 dagar utan avdrag, efter det att leveransen har godkänts, såvida inte annat har avtalats. Om fakturan till uppdragsgivaren inte betalas i tid, hanteras detta som ett dröjsmålsärende utan ytterligare påminnelser. Någon kassarabatt eller andra rabatter beviljas enbart efter särskild överenskommelse. Delbetalningar godkänns enbart efter särskild skriftlig överenskommelse.

4. Om Condev har flera fordringar på uppdragsgivaren, och uppdragsgivaren inte har reglerat någon av dem, har vi rätt att avgöra vilken av de öppna fordringarna som betalningen ska anses ha erlagts för.

5. Vid försenad betalning, anstånd eller delbetalningar har vi rätt att begära dröjsmålsränta enligt standard, dock uppgående till minst 10 procentenheter per år över gällande basräntesats samt att hålla inne utförandet av ytterligare tjänster fram till dess att alla förfallna fakturor har reglerats. Vi förbehåller oss rätten att åberopa högre ersättning vid större ekonomisk skada.

6. Om välgrundade tvivel om uppdragsgivarens betalningsförmåga eller kreditvärdighet skulle uppstå, exempelvis på grund av ett släpande betalningsbeteende, försenade betalningar eller protesterade checkar, har vi rätt att begära betalningsgarantier eller successiva kontantbetalningar för våra tjänster. Om uppdragsgivaren inte uppfyller sina förpliktelser inom given rimlig tidsfrist som givits denne, har vi rätt att frånträda den del av avtalet som ännu inte är uppfylld eller avbryta leveranserna fram till dess att betalningarna har erlagts. Fristen behöver ej ges, om det är tydligt att uppdragsgivaren ej skulle vara i stånd att ställa en garanti.

7. Överlåtelse av fordringar gentemot Condev kräver vårt samtycke.

8. Om Condevs faktura inte inkluderar mervärdesskatt, i synnerhet på grund av att vi utgår ifrån att det rör sig om en leverans inom gemenskapen enligt den tyska lagen om mervärdeskatt, Umsatzsteuergesetz, UstG, § 4, första stycket b, tillsammans med § 6 a, och vi senare debiteras mervärdesskatt (enligt § 6 a fjärde boken UStG), är uppdragsgivaren skyldig att betala det belopp till Condev som vi debiteras. Denna skyldighet är oberoende av om vi senare behöver betala in mervärdesskatt, mervärdesskatt på import eller jämförbara skatter inom landet eller i utlandet.

§ 12 Fullgörandeort

1. Fullgörandeort för utförandet av de tjänster som har givits i uppdrag samt för betalningarna är där Condev har sitt säte.

2. Vid skador på eller förlust av föremålen för fullgörandet som sker vid transporten ska uppdragsgivaren utan dröjsmål upprätta en inventarieförteckning som denne meddelar Condev. Vid eventuella anspråk kopplade till transportskador måste uppdragsgivaren utan dröjsmål vända sig till transportören för att åberopa dessa.

§ 13 Kontroll av inkommande gods och reklamation

1. För det fall att inget godkännande av föremålet för avtalet har avtalats, gäller reglerna i § 377, tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch, HGB) för Condevs tjänster. Uppdragsgivarens anspråk gällande brister förutsätter i detta fall att denne har undersökt föremålet för avtalet i enlighet med § 377 HGB för att säkerställa att det inte har några brister och att denne utan dröjsmål har uppmärksammat Condev på den identifierade bristen efter att den har upptäckts, med specifik skriftlig information där det framgår vad defekten eller defekterna består i. I annat fall anses föremålet för avtalet ha accepterats som felfritt. Bevisbördan för att det rör sig om en dold brist åligger uppdragsgivaren.

2. Det är inte tillåtet att fortsätta använda leveranser eller tjänster som innehåller brister. Om någon brist inte upptäcktes på de inkommande varorna, eller vid tjänstens utförande, ska ytterligare användning av den eller de levererade föremålen för fullgörandet genast avbrytas efter det att bristen har upptäckts.

3. En reklamation befriar inte uppdragsgivaren från att uppfylla sina betalningsåtaganden.

§ 14 Garanti

1. Om det föreligger någon brist, får vi själva välja mellan att vidta korrigeringsåtgärder eller att utföra en ersättningsprestation inom en skälig tidsfrist.

2. Krav som rör kompletterande åtgärder, i synnerhet transport-, väg-, arbets-, material- och utbyteskostnader är uteslutna, om kostnaderna blir högre på grund av att föremålet för fullgörandet senare behövde föras till en annan ort än den där uppdragsgivaren har sitt säte, såvida inte förflyttningen motsvarar föremålets avsedda användning.

3. Samma garantivillkor gäller för ersättningsprestationer och avhjälpande av fel som för den ursprungliga leveransen.

§ 15 Rättsliga brister

Uppdragsgivaren bär risken för uppdrag som utförs enligt dennes uppgifter. Om vi inkräktar på annans upphovsrätt vid utförandet av en sådan beställning, ska uppdragsgivaren befria Condev från dessa upphovsrättsinnehavares anspråk.
Condev tar inget ansvar för intrång i immateriella rättigheter som inträffar i samband med användningen av levererade föremål eller föremålen för fullgörandet eller då dessa används tillsammans med andra produkter. Vid sådana rättsliga brister har Condev rätt att införskaffa de erforderliga licenserna eller avhjälpa bristerna via ändringar av levererade föremål eller föremålen för fullgörandet i en rimlig omfattning.

§ 16 Äganderättsförbehåll, upphovsrätt

1. Condev förbehåller sig alla äganderättigheter och upphovsrättigheter.

2. Överförandet av föremålet för avtalet och de dokument som hör till det inklusive därmed förbundna rättigheter till uppdragsgivaren sker efter avtalsenlig betalning samt ersättning för samtliga kostnader. Såvida inte annat har avtalats, har uppdragsgivaren efter överförandet en exklusiv och tidsmässigt ej begränsad rätt att enligt eget önskemål använda eller låta använda föremålet för avtalet, samt att enligt eget önskemål låta tredje part nyttja det.

3. Condev har rätt att använda know-how som har inhämtats inom ramarna för fullgörandet av uppdraget.

§ 17 Ansvar

1. Vi ansvarar enbart för bolagets skulder upp till värdet av bolagets tillgångar. Vid enkel vårdslöshet ansvarar vi enbart för överträdelser mot viktiga skyldigheter enligt avtalet. Ansvaret är begränsat till avtalstypiska, förutsägbara skador.

2. Skadeståndsanspråk som rör personskador och anspråk som rör (den tyska) produktansvarslagen är underkastade de lagstadgade bestämmelserna.

3. Överenskommelser i avtalet om begränsat ansvar gäller även för uppdragsgivarens skadeståndsanspråk.

4. I samma mån som vårt ansvar är begränsat är det även det för våra anställdas, arbetstagares, medarbetares, företrädares, ombuds och agenters personliga ansvar.

5. I samma mån som vårt ansvar är begränsat, ansvarar uppdragsgivaren för att befria Condev från anspråk från tredje part. Uppdragsgivaren ansvarar för att utan dröjsmål informera Condev om tredje parts anspråk.

§ 18 Preskription

1. Preskriptionstiden för anspråk och rättigheter som rör brister på våra tjänster samt de skador som uppstår av dessa uppgår till ett år. Detta gäller inte om lagen föreskriver en längre preskriptionstid. När preskriptionstiden inleds, följer tillämpad lagstiftning.

2. Preskriptionstiden enligt punkt 1, första stycket ovan gäller inte heller vid uppsåt, bedrägligt undanhållande av information eller vid övertagande av kvalitetsgaranti, vid skadeståndsanspråk som rör personskador eller kränkning mot en persons rätt till frihet, anspråk som rör (den tyska) produktansvarslagen och åsidosättande av ett åtagande orsakat av grov vårdslöshet eller vid allvarliga överträdelser mot avtalsskyldigheter.

3. Åtgärder för fullgörande i efterhand hämmar varken den preskriptionstid som gäller för den ursprungliga varans eller tjänstens utförande eller får den att löpa på nytt.

§ 19 Sekretess

1. Uppdragsgivaren förpliktigar sig att hantera alla skyddsvärda aspekter av affärsrelationen konfidentiellt. Denne kommer i synnerhet att behandla alla ej uppenbart affärsrelaterade och tekniska detaljer som denne får ta del av i samband med affärsrelationen som affärshemligheter. Utanför tystnadsplikten faller information eller aspekter av affärsrelationen som vid tidpunkten för då de meddelades redan var allmänt kända samt sådan information eller aspekter av affärsrelationen som bevisligen redan var kända för avtalsparten innan de tillkännagavs av Condev. Uppdragsgivaren säkerställer att även dennes medarbetare omfattas av respektive tystnadsplikt.

2. Kopiering av de dokument som överlämnas till uppdragsgivaren är tillåten enbart inom ramarna för verksamhetsrelaterade uppgifter och upphovsrättsliga bestämmelser.

3. Inget av dokumenten får göras tillgängligt för tredje part, varken till en del eller i sin helhet, utan Condevs skriftliga samtycke. Det får inte heller användas till några andra ändamål än dem som uppdragsgivaren fick dem för.

4. Även ett delvis tillkännagivande av affärsrelationen med Condev gentemot tredje part får ske enbart efter på förhand inhämtat skriftligt samtycke från Condev; uppdragsgivaren ska vid en sådan överenskommelse ålägga även den tredje parten tystnadsplikt.

5. Uppdragsgivaren får nämna sina affärsrelationer med Condev i sin marknadsföring enbart efter på förhand inhämtat skriftligt samtycke från Condev; uppdragsgivaren är även skyldig att iaktta tystnadsplikt efter avslutad affärsrelation.

§ 20 Behörig domstol och tillämplig lag

1. Behörig domstol är – givet att uppdragsgivaren är en näringsidkare – enligt vårt val antingen den domstol som är behörig för vårt bolags säte eller den för uppdragsgivarens säte behöriga domstolen.

2. För affärsrelationerna med uppdragsgivaren är uteslutande Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning tillämplig. Tillämpning av FN:s internationella köplag är utesluten.

3. Om enskilda delar av dessa allmänna tjänstevillkor skulle visa sig vara ogiltiga, ska detta inte påverka de övriga bestämmelsernas giltighet.

§ 21 Dataskydd

Vi behandlar uppdragsgivarens samtliga uppgifter uteslutande för affärsrelaterade ändamål och i enlighet med lagkraven i respektive giltiga dataskyddsbestämmelser. Uppdragsgivaren har även rätt att vid en skriftlig förfrågan få tillgång till vilka personuppgifter om denne som Condev samlar in, behandlar och använder.

§ 22 Kontaktuppgifter

Vd och styrelseledamot: Björn Harre
Condev-Automation GmbH
Obere Erlentiefenstr. 27
59192 Bergkamen
Tel.: +49 2307 554-768
Fax: +49 2307 554-911
info(at)condev-automation.de
www.condev-automation.de
Domstol, vid vilken företaget är registrerat: Tingsrätten i Hamm (Amtsgericht Hamm) HRB 7746