1. Dataskydd i korthet

Allmänna anvisningar

Följande anvisningar ger en enkel överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbsida. Personuppgifter är alla uppgifter med hjälp av vilka du kan identifieras. Utförlig information som rör området dataskydd återfinns i vår dataskyddsdeklaration här nedan.

Datainsamling på denna webbsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbsida?

Databehandlingen på denna webbsida utförs av den som driver webbsidan. Dennes kontaktuppgifter framgår av denna webbsidas ”Ansvarig utgivare”.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

En del av dina uppgifter samlas in genom att du meddelar oss dem. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system efter det att du har lämnat ditt samtycke vid besöket av webbsidan. Det rör sig framför allt om tekniska data (exempelvis webbläsare, operativsystem eller vid vilken tid som sidan hämtades). Registreringen av dessa data sker automatiskt så snart du besöker webbsidan.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att garantera att webbsidan fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?

Du har alltid rätt till en kostnadsfri information om varifrån dina data som lagrats hos oss härstammar, samt vilka som får ta del av dem, liksom vilket syftet är med att lagra dem. Du har dessutom rätt att kräva att få uppgifterna rättade eller raderade. Om du har givit ditt samtycke till databehandling, kan du när som helst i framtiden återkalla detta samtycke. Du har dessutom rätt att under särskilda omständigheter kräva en begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om detta eller annat som rör dataskydd, är du välkommen att när som helst vända dig till oss på den adress som är angiven under ”Ansvarig utgivare”.

Analysverktyg och tredje parts verktyg

Vid besöket av denna webbsida kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Det sker i första hand med s.k. analysprogram.

Du kan läsa detaljerad information om dessa analysprogram i den följande dataskyddsdeklarationen.

2. Hosting och Content Delivery Networks (CDN)

Extern hosting

Denna webbsida använder ett externt webbhotell som värdtjänst. De personuppgifter som registreras på denna webbsida lagras på värdtjänstens servrar. Det kan röra sig om IP-adresser, förfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, hämtning av webbsidan och övriga uppgifter som genereras via en webbsida.

Användningen av värdtjänsten sker i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 stycke 1/b, GDPR) och med avsikt att tillhandahålla ett säkert, snabbt och effektivt online-erbjudande med hjälp av en professionell leverantör (art. 6 stycke 1/f, GDPR).

Vår värdtjänst bearbetar dina uppgifter enbart i den mån som det behövs för att uppfylla förpliktelserna samt att följa våra instruktioner som rör dessa uppgifter.

Vi använder följande värdtjänst:

Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)
Tyskland

Ingående av ett avtal om hantering av uppdrag

Vi har ingått ett avtal med vår värdtjänst som rör hanteringen av uppdrag, för att kunna garantera att dataskyddsbestämmelserna följs.

3. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

Företaget som driver dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsföreskrifter samt med denna dataskyddsdeklaration.

Olika personuppgifter samlas in i samband med att du använder denna webbsida. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med hjälp av. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte det görs.

Vi betonar att säkerhetsbrister kan uppstå vid överföring av uppgifter på internet (exempelvis vid kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att uppnå ett fullständigt skydd mot att tredje part får åtkomst till uppgifterna.

Anvisningar om personuppgiftsbiträde

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

Condev-Automation GmbH
Obere Erlentiefenstr. 27
59192 Bergkamen

Telefon: +49-2307-554768
e-postadress: info(at)condev-automation.de

Personuppgiftsbiträdet är en fysisk eller juridisk person, som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna (exempelvis namn och e-postadresser).

Lagringstid

Om ingen specifik lagringstid anges i denna dataskyddsdeklaration, kommer dina personuppgifter att lagras hos oss till dess att syftet för databehandlingen inte längre kvarstår. Om du vill åberopa din rätt att få dina uppgifter raderade, eller vill återkalla ditt samtycke till databehandlingen, kommer dina uppgifter att raderas, givet att vi inte har några andra juridiskt tillåtna skäl för att fortsätta att lagra dina personuppgifter (exempelvis skatterättsliga eller handelsrättsliga lagringsperioder). I det sistnämnda fallet kommer de att raderas så snart som dessa skäl inte längre föreligger.

Anvisningar om överföring av data till USA

På vår webbsida finns bl.a. verktyg från företag med säte i USA. När dessa verktyg är aktiva, kan dina personuppgifter lämnas vidare till respektive företags servrar i USA. Vi betonar att USA inte är en säker tredjestat i enlighet med EU:s lagstiftning om dataskydd. Amerikanska företag är skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheterna utan att du som berörd kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (exempelvis säkerhetstjänster) i övervakningssyfte behandlar, analyserar och permanent lagrar dina personuppgifter som lagras på amerikanska servrar. Vi har inget inflytande över denna bearbetning.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Flera processer för behandling av data är möjliga enbart efter det att du har givit ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har givit. Den rättsliga grunden till behandlingen av personuppgifterna förblir fram tills samtycket återkallas opåverkad av återkallandet.

Rätt att göra invändningar mot insamling av personuppgifter i särskilda fall samt mot direkt marknadsföring (art. 21, GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SKER BASERAT PÅ ART. 6 STYCKE 1/E ELLER F GDPR, HAR DU NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION, RÄTT ATT MOTSÄTTA DIG BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER; DET GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE RÄTTSLIGA GRUND SOM EN BEHANDLING VILAR PÅ ÅTERFINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA AVGÖRANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 STYCKE 1, GDPR).

OM PERSONUPPGIFTERNA BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM SYFTAR TILL SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA INKLUDERAR ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DENNA HAR ETT SAMBAND MED SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER, KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR SYFTET DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 STYCKE 2, GDPR).

Rätt att lämna in klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten

Vid brott mot GDPR kan den berörde lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där denne är stadigvarande bosatt, har sin arbetsplats eller på den ort där den förmodade överträdelsen ska ha ägt rum. Rätten att lämna in klagomål utesluter inte möjligheten till annan förvaltningsrättslig åtgärd eller rätten att överklaga beslut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att till dig själv eller tredje part få ut uppgifter, som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal, i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du kräver att dina personuppgifter överförs till en annan ansvarig, sker detta enbart i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av företag som står bakom webbsidan, en SSL- resp. TLS-kryptering. Du kan se att en förbindelse är krypterad i och med att webbläsarens adressfält ändras från ”http://” till ”https://” och låsikonen syns i din webbläsares adressfält.

Om SSL- resp. TLS-krypteringen är aktiverad, kan tredje part inte läsa den information som du skickar till oss.

Information, radering och korrigering

Inom ramarna för gällande lagstiftning har du alltid rätt att utan kostnad få information om dina personuppgifter som finns lagrade, varifrån de härstammar och vilka som får ta del av dem, samt för vilket syfte uppgifterna behandlas. I förekommande fall har du även rätt att begära korrigering alternativt redigering av dessa uppgifter. Om du har frågor om detta eller annat som rör personuppgifter, är du välkommen att när som helst vända dig till oss på den adress som är angiven under ”Ansvarig utgivare”.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om detta, är du välkommen att när som helst vända dig till oss på den adress som är angiven under ”Ansvarig utgivare”. Rätt till begränsning av behandling består i följande fall:

  • Om du bestrider att de personuppgifter som finns lagrade hos oss är korrekta, behöver vi vanligtvis tid att kontrollera det. Under tiden som denna kontroll pågår har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett eller sker på ett olagligt sätt, kan du i stället för radering kräva en begränsning av behandlingen av uppgifterna.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att i stället för radering av dina personuppgifter kräva en begränsning av deras behandling.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 stycke 1, GDPR, måste en avvägning mellan dina och våra intressen göras. Innan det är fastställt vems intressen som väger tyngre, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får vi – med undantag för lagringen av dem – behandla dessa enbart med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk alternativt för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av andra skäl som är av ett betydande allmänt intresse för den Europeiska unionen eller någon av dess medlemsstater.

Invändning mot e-post i reklamsyfte

Härmed invänds mot användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i ”Ansvarig utgivare” (vilken innehåller uppgifter om publiceringen som är obligatoriska enligt tysk lagstiftning) för syftena sändning av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har beställts. Företaget som driver dessa sidor förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder, för det fall att reklam som ej är beställd, såsom spam-meddelanden, skulle skickas.

4. Datainsamling på denna webbsida

Kakor (cookies)

Våra webbsidor använder på flera ställen s.k. ”kakor”. Kakor är små textfiler och skadar inte din enhet. De lagras antingen tillfälligt, till dess att ditt besök är avslutat (sessionskakor) eller permanent (permanenta kakor) på din enhet. Sessionskakor raderas automatiskt när ditt besök är avslutat. Permanenta kakor lagras på din enhet fram till dess att du själv raderar dem eller att din webbläsare automatiskt raderar dem.

Tredjepartsföretags kakor kan också lagras på din enhet i samband med att du besöker vår webbsida (tredjepartskakor). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda särskilda tjänster från tredjepartsföretag (t.ex. kakor för att kunna använda betalningstjänster).

Kakor fyller olika funktioner. Flera kakor behövs av tekniska skäl, eftersom särskilda webbsidefunktioner kräver dem för att fungera (exempelvis varukorgens funktion eller uppspelning av videor). Andra kakor syftar till att analysera användarnas beteende eller visa reklam.

Kakor som krävs för att möjliggöra den elektroniska kommunikationen (nödvändiga kakor) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (funktionella kakor, exempelvis för varukorgens funktion) eller för att optimera webbsidan (exempelvis mätning av webbpubliken) lagras i enlighet med art. 6 stycke 1/f, GDPR, såvida inte någon annan rättslig grund anges. Den som driver webbsidan har ett berättigat intresse av att lagra kakor för att uppnå ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om ett samtycke har krävts för att lagra kakor, kommer lagringen av de aktuella kakorna att ske enbart baserat på detta samtycke (art. 6 stycke 1/a, GDPR); ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när kakor placeras eller enbart undantagsvis acceptera kakor, bara acceptera kakor ibland eller generellt utesluta alternativt radera kakor automatiskt då webbläsaren stängs. Om du väljer att deaktivera kakor, kan denna webbsidas funktionalitet begränsas.

Om kakor används av tredjepartsföretag eller av analysskäl, kommer du att få information om detta specifikt inom ramarna för denna dataskyddsdeklaration och i förekommande fall efterfrågas om ditt samtycke.

Samtycke till kakor med Borlabs kaka

Vår webbsida använder Borlabs-kakans teknik för samtycke till kakor för att samla in ditt samtycke till lagring av särskilda kakor i din webbläsare och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Tyskland (hädanefter hänvisad till som Borlabs) tillhandahåller denna teknik.

När du besöker vår webbsida, lagras en Borlabs-kaka i din webbläsare, där de samtycken eller återkallanden av dessa samtycken som du har givit lagras. Borlabs kaka lämnar inte dessa uppgifter vidare till leverantören.

De registrerade uppgifterna lagras fram till dess att du ber oss att radera dem respektive själv raderar Borlabs-kakan eller då skälet för lagringen av uppgifterna upphör. Tvingande rättsligt styrda lagringsperioder påverkas inte av detta. Detaljer om Borlabs-kakans behandling av uppgifter återfinns på https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/?_ga=2.111074764.895014676.1604503143-2068436797.1604503143

Användningen av Borlabs-kakornas teknik för samtycke till kakor används för att samla in de samtycken till användande av kakor som lagstiftningen föreskriver. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 stycke 1/c, GDPR.

Serverloggfiler

Den som driver webbsidorna samlar in och lagrar automatiskt information i s.k. serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar vidare till oss. Informationen består av:

  • webbläsartyp och versionen på webbläsaren
  • använt operativsystem
  • hänvisande URL
  • datorns värdnamn
  • tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Registreringen av dessa data sker baserat på art. 6 stycke 1/f, GDPR. Den som driver webbsidorna har ett berättigat intresse av att webbsidan återges tekniskt felfritt och optimerat – det är syftet med att serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från frågeformuläret att lagras hos oss, inklusive de kontaktuppgifter som du har angivit där, för att behandlas av oss så att vi kan besvara frågan och för uppföljningsfrågor. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker baserat på art. 6 stycke 1/b, GDPR, om din förfrågan hör ihop med uppfyllandet av avtalet eller krävs för att genomföra åtgärder som är nödvändiga att genomföra innan avtalet träder i kraft. I andra fall beror behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av de frågor som har ställts till oss (art. 6 stycke 1/f, GDPR) eller på att du har lämnat ditt samtycke till detta (art. 6 stycke 1/a, GDPR), såvida detta efterfrågades.

Vi lagrar de personuppgifter som du har angivit i kontaktformuläret fram till dess att du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller då syftet med lagringen av uppgifterna upphör (t.ex. efter det att vi har hanterat färdigt din förfrågan). Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – påverkas inte av detta.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrågan samt de personuppgifter som hör ihop med den (namn, förfrågan) att lagras och behandlas med syftet att lösa ditt ärende. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker baserat på art. 6 stycke 1/b, GDPR, om din förfrågan hör ihop med uppfyllandet av avtalet eller krävs för att genomföra åtgärder som är nödvändiga att genomföra innan avtalet träder i kraft. I andra fall beror behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av de frågor som har ställts till oss (art. 6 stycke 1/f, GDPR) eller på att du har lämnat ditt samtycke till detta (art. 6 stycke 1/a, GDPR), såvida detta efterfrågades.

Vi lagrar personuppgifterna som du har skickat till oss i kontaktförfrågan fram till dess att du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller då syftet med lagringen av uppgifterna upphör (t.ex. efter det att vi har hanterat färdigt din förfrågan). Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte av detta.

5. Tilläggsprogram och verktyg

Google Maps

Denna webbsida använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att det ska vara möjligt att använda Google Maps funktioner behöver din IP-adress lagras. Denna information överförs vanligtvis till en av Googles servrar i USA, där den lagras. Leverantören av denna webbsida kan inte påverka denna överföring av uppgifter.

Användningen av Google Maps syftar till att göra vårt online-erbjudande attraktivare och för att det ska vara enkelt att hitta de platser som vi anger på kartan. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1/f, GDPR. Om ett motsvarande samtycke har krävts, kommer behandlingen enbart att ske baserat på detta samtycke enligt art. 6 stycke 1/a, GDPR; ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA stödjs av EU:s standardavtalsklausuler. Du kan läsa mer här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ochhttps://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy?hl=sv